Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, określane jako RODO.
Chcemy uprzejmie poinformować, że firma posiada dane, które zostały zebrane w wyniku
przeprowadzania sprzedaży, zakupu jako czynności cywilno-prawnej, zapytań ofertowych lub
korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
Należą do nich:
– Dane osobowe: Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, płeć, adres e-mail
– Dane adresowe: Adres dostawy, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto
– Dane firmy: Nazwa firmy, NIP, adres firmy

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest:Softi.pl 97-
200 Tomaszów Maz. ul.Sterlinga 10A Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty
tradycyjnej na adres firmy lub e-mail: softi.tomaszow@gmail.com
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
3. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom
produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, sieciowych i serwisowych. Firma nie
udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie
danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania klientom
naszej firmy kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w
celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach
statystycznych.
5. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony
internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.
6. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
– żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną do
administratora danych.
7. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i
organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub
dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.